แบบฟอร์ม AGM Checklist

แบบ AGM Checklist สำหรับ บริษัทจดทะเบียน

แบบ AGM/EGM Checklist สำหรับ กองทุนรวมอสังหาฯ / กองทุนรวมโครงสร้าง / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์