สมัครสมาชิกสมาคม

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  • ได้รับสิทธิพิเศษ ในการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดเป็นการพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • ได้ส่วนลดพิเศษ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น การสัมมนา การจัดอบรม การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ได้รับวารสารผู้ลงทุนไทย (ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Magazine ) จากสมาคมฯ ทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ได้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อลงมติหรือแสดงความเห็น หรือมี ข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของตลาดทุนไทย

ค่าบำรุงสมาคมฯ

การสมัคร เป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสามัญ ชำระค่าบำรุงราย สาม ปี เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และเมื่อครบสามปี สมาชิกสามารถที่จะเลือกต่ออายุสมาชิกได้ ทั้งแบบราย สาม ปี ชำระค่าบำรุง เป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือ เป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)