หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program – TIIP ประจำปี 2562)

วัตถุประสงค์

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนในทุกมิติแก่นักลงทุนรายบุคคล ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของกิจการ อีกทั้งการบริหารจัดการด้านการลงทุน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถพัฒนาตนเองในการตัดสินใจการลงทุนอย่างเหมาะสม มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อเรียนรู้ พัฒนา และตอบสนองอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของนักลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักลงทุนรายบุคคล
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ
 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน
 • องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนและกำกับดูแลด้านการลงทุน

ประโยชน์

 • เข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมด้านการลงทุนของผู้เข้าอบรม ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประสบการณ์และปัญหาในการลงทุน
 • เรียนรู้หลักการลงทุนของนักลงทุนคุณภาพ เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย สร้างแผนการลงทุน และระบบบริหารการลงทุนที่เหมาะสมของตนเอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์
 • การใช้ระบบบริหารการลงทุนในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความเสียหายจากการลงทุน
 • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของกิจการ
 • ร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการลงทุน เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้เข้าใจถึงความต้องการของนักลงทุนคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

 1. คุณเก่งกล้า    รักเผ่าพันธุ์ (ประธาน)
 2. คุณวชิรา        ณ ระนอง
 3. คุณจำรัส        สว่างสมุทร
 4. คุณรัมภา       ร่มโพธิ์
 5. คุณสิริพร       สงบธรรม

คณะกรรมการหลักสูตร

 1. คุณมงคล       ลีลาธรรม  
 2. คุณบรรจง      จิตต์แจ้ง
 3. คุณมนตรี       นิพิฐวิทยา

การรับรองผลการฝึกอบรม

เกณฑ์พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหลักของนักศึกษาแต่ละท่านคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ กรณีที่ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่ขาดในรุ่นถัดไปได้ และหากทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  (อบรมจบหลักสูตร มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม)

ค่าธรรมเนียมในการอบรมหลักสูตร   

ค่าใช้จ่ายท่านละ 41,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา  39,730 บาท และค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเภทราย 3 ปี 2,000  บาท

ค่าธรรมเนียมในการอบรมหลักสูตรประกอบด้วย :

ค่าอบรม  ค่าเสื้อสูทประจำสถาบันฯ  กระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ อื่น ๆ

การชำระเงิน  :       

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)  สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 017-3-57762-1

สถานที่อบรม ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club อาคาร Sathorn City

วันเข้าอบรม  ทุกวันเสาร์ จำนวน 5 เสาร์
เวลา  08.00 – 17.00 น.    

หมายเหตุ  :  ผู้เข้าอบรมไม่สามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากองค์กรจดทะเบียน ในนามสมาคม ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528  ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 และ ทป. 101/2544 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544

สอบถามรายละเอียดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธีรนุช พรหมโชติ e-mail :  tia.office13@gmail.com และ โทร. 02 247 7486-8 ต่อ 3738  โทรศัพท์มือถือ  0 099 415 9613