ประวัติสมาคมฯ :

        จากการก่อตั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 นั้นก่อให้เกิดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องและทำให้นักลงทุนมีช่องทางในการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นอกเหนือจากการเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของนักลงทุนที่เพิ่มจำนวนขยายตัวมากเป็นลำดับ ในปี พ.ศ. 2526 มีการรวมกลุ่มกันของนักลงทุนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์จากการลงทุน ในยุครุ่งโรจน์และซบเซามาแล้ว โดยมีแนวความคิดคล้ายกับการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศอาทิเช่น National Association of Investors Corporation ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของตนเอง

        นักลงทุนกลุ่มนี้จึงก่อตั้งชมรมผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS CLUB) ขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2526 และต่อมาจึงจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ASSOCIATION)” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 สมาคมฯ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสืบมาในการทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย สมดังคำขวัญสมาคม ฯ ที่ว่า “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2545 สมาคม ฯ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล และมอบภารกิจในการปกป้องสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยในการเป็นผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 ใน 5 ข้อ ของดัชนีชี้วัดระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุน อันเป็นเกณฑ์ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และ เกณฑ์การให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดกลุ่มก้อน นักลงทุนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ในการรับมอบฉันทะ จากสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินคะแนน คือ “ ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”

        พ.ศ. 2547 สมาคม ฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” (Federation of Thai Capital Market Organizations) หรือ FETCO ประกอบด้วย องค์กร ที่ อยู่ในธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพลวัตในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนอย่างยั่งยืนตลอดไป

        พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และ มีองค์กรเครือข่าย ที่เป็นแนวร่วมในมิติธรรมาภิบาลเช่นกัน อีก 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญ สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สภาวิชาชีพบัญชี รวมเป็น “ 8 องค์กรพันธมิตร”

        บทบาทของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปัจจุบันคงดำเนินไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งภายใต้คำขวัญ “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยให้มั่นคง แข็งแรง มีธรรมาภิบาล สร้างความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ทั้งนี่เนื่องจากเห็นว่า ผู้ลงทุนส่วนบุคคลเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนการให้ได้รับรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

  1. เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการลงทุน ผ่านกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ
  2. เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยพัฒนา นักลงทุนรายบุคคล ให้อยู่คู่กับตลาดทุนไทย
  3. เป็นองค์กรที่ช่วย ส่งเสริมบทบาทการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพิทักษ์สิทธิของผู้ลงทุน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้รับความรู้เพื่อทำให้มีผู้ลงทุนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารให้กับสมาชิกสมาคมฯ
4. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในหลักทรัพย์
5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาตลาดทุน
6. สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกับสมาคมฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….