เกี่ยวกับสมาคม

         จากการก่อตั้ง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 นั้นก่อให้เกิดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องและทำให้นักลงทุน เพิ่มช่องทางในการลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นอกเหนือจากการเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของนักลงทุนที่เพิ่มจำนวนขยายตัวมากเป็นลำดับ

         ในปี พ.ศ. 2526 มีการรวมกลุ่มกันของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งราว 50 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์จากการลงทุน ในยุครุ่งโรจน์และซบเซามาแล้ว โดยมีแนวความคิดคล้ายกับการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในตลาดหุ้น ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศอาทิเช่น National Association of Investors Corporationของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของตนเอง

         นักลงทุน กลุ่มนี้จึงก่อตั้งชมรมผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS CLUB) ขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2526และต่อมาจึงจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (THAIINVESTORS ASSOCIATION)”เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 สมาคมฯ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสืบมาในการทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย สมดังคำขวัญสมาคมฯ ที่ว่า “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2545 สมาคมฯได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “องค์กรผู้ถือหุ้นรายย่อย” ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และเป็นแกนนำของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการปกป้องสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ภายหลังจากการได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว สมาคมฯได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2547 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพลวัตในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนอย่างยั่งยืนตลอดไป

          บทบาทของสมาคมฯ ปัจจุบันคงดำเนินไปตามเจตนารมณ์และวัตถุ- ประสงค์ของผู้ก่อตั้งภายใต้คำขวัญ “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” โดยเน้นในบทบาทการให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ สมาชิกและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี่เนื่องจากเห็นว่า ผู้ลงทุนส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนการได้รับรู้ตามหลัก วิชาการที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้