read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

05 Oct 2016
October 5, 2016

My Company : HMPRO

0 Comment

           สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ บลจ.บัวหลวง จัดกิจกรรม My Company พาผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนคนไทยใจดี” เข้าเยี่ยมชมกิจการของ เมกา โฮม สาขารังสิต และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ( HMPRO ) สาขา ชัยพฤกษ์โดยมีผู้บริหาร คุณ สุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ COO บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณวรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานด้านบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา read more →

30 Sep 2016
September 30, 2016

Empower Yourself Part II

0 Comment

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างสมาชิกจิตอาสา และเตรียมความพร้อม ในการทำหน้าที่ภาคสนาม – AGM Checklist 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา read more →