เชิดชู ชื่นชม 12 บริษัทจดทะเบียน : เต็มร้อย : 10 ปี ขึ้นไป

จากภาระกิจหลักของสมาคมฯ คือ การเป็นผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่อง เรื่อยมา เพื่อ ประเมิน 2 เรื่องหลัก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น