Investors Rights Guideline

Foreign Listing    

————————————————————————————————————————————————————————————————

การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับการคุุ้มครองสิทธิ


เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100


ฟ้องร้องดำเนินคดี

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________