มนุษย์ ควรสื่อสาร สองทาง จึงจะเข้าใจกัน ใช่เพียงคิดเอง ทำเอง ปลื้มเอง….
การทำงาน ด้วยจิตอาสา ก็เช่นกัน หากมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ย่อมเป็นความสุขกันทั่วถ้วน
เหตุนี้แหละ …สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น” เป็นปีที่ 17 โดยมี “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เป็นเสมือน “มดงาน” ผู้ได้รับมอบฉันทะ จากสมาคมฯ ในการทำหน้าที่ภาคสนาม เข้าร่วมประชุมและประเมิน ตามสภาพความเป็นจริง ของทุกบริษัทจดทะเบียน ในตลาดฯ………….