นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

 

การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นสำคัญอย่างยิ่ง และสำหรับ AGM จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทและผู้บริหารได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการและได้รับรู้รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจอันจะส่งผลต่อคุณภาพและภาพลักษณ์รวมถึงสร้างมูลค่าที่เหมาะสมแก่บริษัทได้