นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

กล่าวว่า ปัจจุบัน กบข. ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นธรรมาภิบาล การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ กบข. สามารถใช้ผลักดันผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียน นักลงทุน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของปัจจัย ESG ที่ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ กบข. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปียังถือเป็นการทำหน้าที่ต่อสมาชิกโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกำกับดูแลบริษัทที่ กบข. ลงทุนให้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุกครั้ง กบข. จะใช้สิทธิออกเสียงและตัดสินใจลงคะแนนอย่างรอบคอบโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) ที่ยึดถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้  กบข. มุ่งหวังว่าการแสดงบทบาทเจ้าของกิจการ (Active Ownership) ของ กบข. จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลการของตลาดทุนไทย และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนตลอดไป