กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 6/2562

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 6/2562 เตรียมความพร้อม ซ้อมมือ…… แบบฟอร์ม AGM Checklist  บมจ. – กองทุน REIT / Infrastructuer / Property Fund”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 6/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  คุณภูวนารถ  ณ สงขลา – ประธานชมรมฯ และ คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – รองประธานชมรมฯ ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม ซ้อมมือ…… แบบฟอร์ม AGM Checklist บมจ. – กองทุน REIT / Infrastructuer / Property Fund”  ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา