นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย และโดยที่กรรมการบริษัทจดทะเบียนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมขององค์กร ให้มีการกำหนดนโยบายของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นการที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม AGM จึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ เพราะในการประชุม AGM คณะกรรมการจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านต่างๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ ด้านความเสี่ยง เป็นต้น ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นจะสามารถสอบถามถึงการกำหนดนโยบาย หรือเรื่องต่างๆของทางบริษัทจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง