นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

สมาคมฯให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญ (EGM) จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลผู้มีจิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิฯ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปีแล้ว มีผู้ที่ผ่านการอบรมและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในปีนี้กว่า 300 คน ถือเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้กับทั้งผู้ถือหุ้นโดยรวมและบริษัทจดทะเบียนได้เล็งเห็นคุณค่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯก็ได้ขยายการเข้าร่วมประชุม AGM ไปยังกองทุนรวมอสังหาฯ / กองทุนรวมโครงสร้าง / ทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการประชุม AGM นั่นเอง