นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นฤดูกาลจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนในฐานะเจ้าของที่สามารถเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบผลการดำเนินงาน แนวโน้มและแผนงานในอนาคตของบริษัท และใช้สิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารทั้งในส่วนวาระการประชุม และรายงานประจำปีซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยที่มีงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีที่เป็นเครื่องมือให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบตัวเลข รวมถึงสามารถเห็นรายการที่ผิดปกติของบริษัทในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ เช่น เห็นว่าผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไข งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น เป็นต้น ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ว่ามีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพหรือไม่ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นหรือไม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่ช่วยผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบงบการเงินและสื่อสารรายการที่ผิดปกติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ