ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

การประชุม AGM (Annual General Meeting) ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในรอบปี ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม (engagement) ระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการที่กรรมการคัดเลือกมาเพื่อดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทุกฝ่ายจะได้มีโอกาสที่จะใช้สิทธิและทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจในวาระสำคัญของบริษัท เช่น พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการทำงานของบริษัท  การเพิ่มทุน  การอนุมัติงบการเงินประจำปี  การอนุมัติจ่ายปันผล  เป็นต้น  สำหรับคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  ผ่านการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ นำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไปปฏิบัติและรายงานกลับมาสู่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส  ในส่วนของฝ่ายผู้บริหารทำหน้าที่ชี้แจงผลสำเร็จและความคืบหน้าของการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ดังนั้น  ในการเข้าร่วมประชุม  AGM ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้ถือหุ้น กรรมการ  และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม   เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกันให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง