นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งได้มีโอกาสในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้มีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย