กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 5/2562

 เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 5/2562 : ธรรมชาติธุรกิจ กองทุน 3 ประเภท : REIT ,Property Fund และ Infrastructure Fund

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 5/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  ทีมวิทยากร จากสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ในหัวข้อ “ธรรมชาติธุรกิจ กองทุน 3 ประเภท : REIT ,Property Fund และ Infrastructure Fund”  ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562   ที่ผ่านมา