เอกสารประกอบการประชุมสามัญ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2566 หนังสือเชิญประชุม AGM 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 – สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และนโยบายการดำเนินงานปี 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 – รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 – บัญชีงบดุลและรายได้รายจ่ายประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 – ข้อบังคับสมาคมฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 – ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 – แบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 – หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม read more →

ผลประเมิน AGM 2565 บริษัทจดทะเบียน ผลประเมิน AGM 2565 กองทุน read more →

เปิดระบบ : 10.00 น. วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2565 ปิดระบบ : 17.00 น. วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 read more →

read more →

read more →

01 Sep 2021
September 1, 2021

WFH/AFH @EP 5/2564

0 Comment

Food Delivery คิดบวก บวก แบ่งปัน ภาพพจน์ยืนยาว read more →

01 Sep 2021
September 1, 2021

WFH/AFH @EP 4/2564

0 Comment

แนวโน็มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ read more →

read more →

read more →

read more →