read more →

การประเมินฯ กองทุน : “ งานใหม่ งานใหญ่ขึ้น และสนุกขึ้นอีกระดับ กับงานภาคสนาม การประเมินฯ REIT/Infrastructure Fund และ Property Fund ” read more →

read more →