05 Jul 2018
July 5, 2018

29 ปี TIA FUN RUN 2018

0 Comment

ขอเชิญ นักวิ่ง ทุกสัญชาติ ทุกคนที่มีจิตอาสา มาริน เหงื่อทุกหยด… ที่มีความหมายกับสุขภาพ และงานจิตอาสากับกิจกรรม …. “ 29ปี TIA FUN RUN 2018 ”

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561  ลงทะเบียนเวลา 04.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท.ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
โทร : 02-247-7486-8 หรือ  facebook :  29ปี TIA FUN RUN 2018
จัดโดย  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สนใจสมัคร  คลิกเลย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *