โครงการอบรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *