โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล
– การพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกคนพึงทราบถึง สิทธิของตนในการเป็นผู้ถือหุ้น และถือเป็นการส่งเสริมการสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความ เชื่อมั่นต่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและสิทธิของนักลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการปกป้อง ดูแลผลประโยชน์ ของตน


วัตถุประสงค์
– เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
– เพื่อ เพิ่มศักยภาพการลงทุน ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน“อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ” ของสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
– เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น
– เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน


หลักสูตร
– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– สิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
– เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเพิ่มทุน, การลดทุน, ESOP, Public offering, Warrant /options
– กฎหมาย ที่ผู้ถือหุ้นควรรู้ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน, กฎหมายภาษีอากร, ก.ล.ต., พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
– เรื่องน่ารู้ด้านบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
– บุคคลทั่วไปที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย
– การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
– สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร
– เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
– มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความสนใจที่จะเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิให้กับสมาคมฯ
– ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น


การรับรองผลการอบรม
– บุคคล ทั่วไปที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับใบรับรองการ อบรมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


การรับสมัคร
– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ใบสมัครอาสาพิทักษ์สิทธิ  และ ส่งใบสมัครมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”)
เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


วิธีการคัดเลือก
– สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร
กำหนดการอบรม