ภาพข่าวกิจกรรมสมาคม

เปิดระบบ : 10.00 น. วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2565 ปิดระบบ : 17.00 น. วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 read more →

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2565 หนังสือเชิญประชุม AGM 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – สรุปกิจกรรม ปี 2564 และนโยบายการดำเนินงานปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 – รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 – รายงานงบการเงิน ปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 – ข้อบังคับสมาคมฯ 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 – ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 – แบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 – หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม read more →

read more →

“NPL-NPA ขยับ จับมาเป็นโมเมนตั้มทางเศรษฐกิจ ได้อย่างไร ? “ read more →