นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

 

ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธาน Kick off อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อการประชุม AGM ปี 2562 ว่า การทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิฯ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตลาดทุนไทย แต่การทำหน้าที่ในการสร้างธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียมกันให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างสูง เนื่องจากหลายคนยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดประชุม AGM บางคนมองว่าไปประชุมเพื่อรับของชำร่วย แต่ในความเป็นจริงคือเป็นโอกาสที่จะได้พบกับคณะกรรมการ กับผู้บริหารบริษัท เพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยตรง สามารถที่จะสอบถามความก้าวหน้าการเติบโตของกิจการที่เข้าไปถือหุ้นเข้าไปมีส่วนเป็นเจ้าของ ดังนั้นการที่อาสาพิทักษ์สิทธิฯเข้าไปประชุม ไปทำ checklist ไปตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเป็นหน้าที่สำคัญ ซึ่ง ก.ล.ต.ชเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะการจะสร้างธรรมาภิบาลจะใช้แต่กฏเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องสร้างความเข้าใจ ให้มองเห็นคุณค่า สุดท้ายก็จะนำมาซึ่งความร่วมมืออย่างเต็มใจ จึงขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำหน้าที่เข้าร่วมประชุม AGM และ EGM ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย