dot
dot
สมาชิกสมาคมฯ
dot
bulletใบสมัครสมาชิก
bulletวิธีการสมัครและชำระค่าลงทะเบียนสมาชิก
dot
หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ
dot
bulletหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program:TIIP)
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP 7
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP 6
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP 5
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP 4
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP-3
bulletThai Intelligent Investors Program : TIIP-2
bulletThai Intelligent Investors Program: TIIP-1
dot
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
dot
bulletผลการประเมินคุณภาพ AGM 2557
bulletผลการประเมินคุณภาพ AGM 2556
bulletผลการประเมินคุณภาพ AGM 2555
bulletผลการประเมินคุณภาพ AGM 2554
dot
โครงการอบรม "นักลงทุนรุ่นใหม่" (New Investors Program : NIP)
dot
bulletหลักการและเหตุผล
dot
กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน - Company Visit
dot
bulletความเป็นมา
bulletตารางกิจกรรม 2555
bulletตารางกิจกรรม 2556
dot
วารสารผู้ลงทุนไทย
dot
โครงการนักศึกษาฝึกงาน AGM article

 โครงการ นักศึกษาฝึกงาน AGM 

 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญและวิสามัญบริษัทจดทะเบียน  เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น มาโดยตลอด

ทางสมาคมมีความประสงค์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4  ในโครงการ นักศึกษาฝึกงาน AGM  เพื่อช่วยงานสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญบริษัทจดทะเบียน  รวมไปถึงการประสานงานทั่วไป   ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

 

วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ

1. เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงข้อพึงปฏิบัติ ต่าง ของผู้ถือหุ้น

3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญและการใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนต่อผู้ถือหุ้น

5. เพื่อให้ฝึกทักษะทางด้านการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้รับคัดเลือกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ได้มีส่วนร่วมการในการยกระดับธรรมภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

3. ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องต่าง ที่เกี่ยวกับตลาดทุน

4. ทำการตั้งประเด็นสอบถามที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียน

              5. ได้รับประสบการณ์ตรงการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ ชั้นปีที่ 3 – 4   เป็นนักศึกษาสาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี(ถ้าสามารถวิเคราะห์งบการเงิน และกรณีศึกษาต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 

ระยะเวลาในการจัดโครงการ

ประมาณ 2 - 2.5 เดือน 

 
 

* สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร *

**นักศึกษาที่ เข้าร่วม โครงการนักศึกษาฝึกงาน AGM  จะได้รับหนังสือรับรองการอบรมและการปฏิบัติงานในกรณีที่เข้าอบรมและปฏิบัติงานได้ครบตามกำหนด **


 
กิจกรรมนักศึกษา
Copyright © 2010 All Rights Reserved.