read more →

read more →

read more →

read more →

มนุษย์ ควรสื่อสาร สองทาง จึงจะเข้าใจกัน ใช่เพียงคิดเอง ทำเอง ปลื้มเอง…. การทำงาน ด้วยจิตอาสา ก็เช่นกัน หากมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ย่อมเป็นความสุขกันทั่วถ้วน เหตุนี้แหละ …สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น” เป็นปีที่ 17 โดยมี “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เป็นเสมือน “มดงาน” ผู้ได้รับมอบฉันทะ จากสมาคมฯ ในการทำหน้าที่ภาคสนาม เข้าร่วมประชุมและประเมิน ตามสภาพความเป็นจริง ของทุกบริษัทจดทะเบียน ในตลาดฯ…………. read more →

เชิดชู ชื่นชม 12 บริษัทจดทะเบียน : เต็มร้อย : 10 ปี ขึ้นไป จากภาระกิจหลักของสมาคมฯ คือ การเป็นผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่อง เรื่อยมา เพื่อ ประเมิน 2 เรื่องหลัก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น read more →