@สถานีกลางบางซื่อ read more →

@ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประชุมไทย read more →

“การเข้าระบบไอที เพื่อเช็คคะแนน Part B และการบันทึกรายการประชุม ไม่ยากเกินใจ” read more →

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2564 หนังสือเชิญประชุม AGM 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – สรุปกิจกรรม ปี 2563 และนโยบายการดำเนินงานปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 – รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 – รายงานงบการเงิน ปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 – ข้อบังคับสมาคมฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 – ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 – แบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 – หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 – แผนที่ read more →

“Reit, Property และ Infrastructure Fund: ใช้มิติใด เลือกลงทุน ?” read more →