read more →

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2563 หนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และนโยบายการดำเนินงานปี 2563-2564  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 – ความเห็นกรรมการตรวจสอบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 – รายงานงบการเงิน ปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 – ข้อบังคับสมาคมฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 – ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 – แบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 – หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 map read more →

read more →

read more →