ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วันอังคารที่  27  มีนาคม2561 เวลา18.00น.

ณ ห้องประชุม601-602 ชั้น6   อาคารB ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ข้างสถานฑูตจีน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *