ภาพข่าวพิธีปิดหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นที่ 16 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พย. 2560 ที่ผ่านมา read more →

ภาพข่าวกิจกรรม TIIP Club ครั้งที่ 17/2560 @LH Bank วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 read more →

กิจกรรม อาสาฯ Visit – ครั้งที่ 12-13/2560 @TPBI – PJW วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี read more →

กิจกรรม My Company IMPACT 21 ธ.ค.60 read more →

กิจกรรม อาสาฯ Visit – ครั้งที่ 11/2560 @MGT บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (10.00 – 12.00 น.) ณ ห้องประชุม 2/1-2/2 ชั้น 2 สนญ. 25 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย จี 1/9 ซอยฉลองกรุง 31 กรุงเทพฯ read more →

กิจกรรม ติดอาวุธ ทางปัญญา ครั้งที่ 11/2560 โดย คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ – ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หัวข้อ : “ข้อห้ามและข้อไม่ห้าม ตามกฎหมายบนหลักการธรรมาภิบาล” วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 20.00น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)   read more →

งานสัมมนาประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดงานสัมมนาประจำปี 2560 หัวข้อ “กรรมการอิสระ : บทบาท หน้าที่ และความหวัง ของผู้ถือหุ้นรายบุคคล ??” read more →