read more →

read more →

04 Apr 2016
April 4, 2016

ร่วมรณรงค์

0 Comment

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. นำโดย คุณเทวินทร์   วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.  เห็นพ้องร่วมกันถึงแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ก.ล.ต. ได้แก่  การงดแจกของชำร่วย, การเปิดเผยข้อมูล  แสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะยึดหลักการเดียวกันทั้ง 6 บริษัท ในเครือ ปตท. ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย read more →

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงข่าวผลดำเนินงานของ 7 องค์กรสมาชิก  ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการผนึกกำลังในฐานะตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกัน  read more →