read more →

read more →

เรียน  ท่านผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน           ในปี  2559  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการเพิ่มเติม แบบฟอร์มตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” เพื่อใช้งาน ในการประเมิน และงานภาคสนาม ในปี 2559 ตามแบบฟอร์ม ที่ปรากฏ ใน  เว๊ปไซค์ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย    www.thaiinvestors.com     ท่านสามารถ นำไปใช้งาน เพื่อการอ้างอิง ในภาคปฏิบิติ เป็นลำดับไป           ขอขอบคุณ ในความร่วมมือ และ ขอชื่นชม ที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการยกระดับธรรมาภิบาล ของตลาดทุนไทย ร่วมกัน อันจะส่งผลดีกับประเทศชาติ ของพวกเราทุกคน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดาวนโหลดแบบฟอร์ม    AGM2559 read more →

read more →

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาคณะสมาชิกผู้ผ่านหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP Club) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย เข้ารับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2559” โดย ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วังบางขุนพรหม เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา read more →

read more →

read more →

เมื่อวันที่ 20 มกราคาม 2559 ที่ผ่านมาทางชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณ ภูวนารถ ณ.สงขลา ประธานชมรมอาสาอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ความรู้เรื่อง ” สิทธิ์  ที่ผู้ถือหุ้นพึ่งรู้ ” ในรายการ รวบหุ้นลงทึนปี 3 รายการ รวยหุ้นลงทุนปี 3     read more →

read more →

read more →